6:33 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 4:51 At samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kaniyang mga alipin, na nangagsasabi, na ang kaniyang anak ay buhay. Nguni't dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. 3:19 At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. 15:9 Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig. 19:14 Noon nga'y Paghahanda ng paskua: at noo'y magiikaanim ng oras. At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. 6:63 Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 12:8 Sapagka't ang mga dukha ay laging nasa inyo; nguni't ako'y hindi laging nasa inyo. wala bagang taong humatol sa iyo? 6:66 Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, Wala akong asawa: 4:18 Sapagka't nagkaroon ka na ng limang asawa; at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa: dito'y sinabi mo ang katotohanan. 3:36 Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. 4:48 Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Malibang kayo'y mangakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anomang paraan. 19:40 Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus, at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Judio sa paglilibing. 8:2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 16 Sa kasaganaan ng kanyang biyaya # 1:16 biyaya: Sa ibang salin ng Biblia, kagandahang-loob. 5:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 7:33 Sinabi nga ni Jesus, Makikisama pa ako sa inyong sangdaling panahon, at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. 1:27 Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. 8:57 Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham? May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Therefore I said that He [c]will take of Mine and declare it to you. 18:10 Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. 15:18 Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo. 18:25 Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. 18:38 Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? At siya'y sumagot, Hindi. 8:20 Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabang-yaman, nang nagtuturo siya sa templo: at walang taong humuli sa kaniya; sapagka't hindi pa dumarating ang kaniyang oras. 14:29 At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. 2:24 Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao. 20:26 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. 2:17 Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 21 (W)A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world. 19:16 Nang magkagayon nga'y ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus. 5:4 Sapagka't lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig: at ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anomang sakit na dinaramdam. 12:33 Datapuwa't ito'y sinabi niya, na ipinaaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. 4:52 Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. 4:12 Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa ami'y nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop? 32 (AH)Indeed the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, (AI)each to his [e]own, and will leave Me alone. 21:23 Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid, na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay: gayon ma'y hindi sinabi ni Jesus, sa kaniya na hindi siya mamamatay; kundi, Kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? 6:9 May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? 13:35 Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kunin ninyo siya, at ipako ninyo siya sa krus: sapagka't ako'y walang masumpungang kasalanan sa kaniya. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. 5:36 Datapuwa't ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kay sa kay Juan; sapagka't ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. 9:2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? 18:23 Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? 4:15 Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. 4:16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa, at pumarito ka. 14:12 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 6:62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga. 18:17 Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? 6:43 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. 19:39 At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon nang una sa kaniya nang gabi, na may dalang isang pinaghalong mirra at mga aloe, na may mga isang daang libra. 7:52 Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Ikaw baga'y taga Galilea rin? 11:41 Kaya't inalis nila ang bato. 4:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Dios, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, Painumin mo ako; ikaw ay hihingi sa kaniya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. 4:49 Ang mahal na tao ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. 13:4 Ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kaniyang mga damit; at siya'y kumuha ng isang toalya, at ibinigkis sa kaniyang sarili. 8:21 Muli ngang sinabi niya sa kanila, Yayaon ako, at ako'y inyong hahanapin, at mangamamatay kayo sa inyong kasalanan: sa aking paroroonan, ay hindi kayo mangakaparoroon. 1:23 Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. 1:42 Siya'y kaniyang dinala kay Jesus. 6:61 Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 11:16 Si Tomas nga, na tinatawag na Didimo, ay nagsabi sa mga kapuwa niya alagad, Tayo'y magsiparoon din naman, upang tayo'y mangamatay na kasama niya. 17:13 Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. He is now passing from the figure, which recurs again only in John 15:8; John 15:16. 10:16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. 7:21 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Isang gawa ang aking ginawa, at kayong lahat ay nagsipanggilalas dahil doon. By this (AG)we believe that You came forth from God.”, 31 Jesus answered them, “Do you now believe? 6:13 Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain. 13:8 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. 7:15 Nagsipanggilalas nga ang mga Judio, na nangagsasabi, Paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nagaral kailan man? 19:20 Marami nga sa mga Judio ang nakabasa ng pamagat na ito, sapagka't ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan; at ito'y nasusulat sa Hebreo, at sa Latin, at sa Griego. 21:7 Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, Ang Panginoon nga. 21:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. 8:3 At dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaing nahuli sa pangangalunya; at nang mailagay siya sa gitna. 1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 12:42 Gayon man maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kaniya; datapuwa't dahil sa mga Fariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa sinagoga: 12:43 Sapagka't iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kay sa kaluwalhatian sa Dios. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but. 4:29 Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo? 8:45 Nguni't dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. 13:29 Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Kahapon nang ikapitong oras inibsan siya ng lagnat. 1:33 At siya'y hindi ko nakilala; datapuwa't ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, Ang makita mong babaan ng Espiritu, at manahan sa kaniya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Scripture: John 1:25–34. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. 21:11 Umahon nga si Simon Pedro, at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda, na isang daan at limangpu at tatlo, at sa ganoong karami ay hindi napunit ang lambat. 20:17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. 6:34 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 7 But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 13:13 Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. 9:15 Muli ngang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng kaniyang paningin. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. 8:38 Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama: at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. 12:34 Sinagot nga siya ng karamihan, Aming narinig sa kautusan na ang Cristo ay lumalagi magpakailan man: at paanong sinasabi mo, Kinakailangan na ang Anak ng tao ay mataas? 10:6 Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, Wala kaming hari kundi si Cesar. 8:28 Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Cristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, ayon sa itinuro sa akin ng Ama. 11:46 Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 5:30 Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. 3 And 1:41 Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). (Comp. 7:45 Nagsidating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at sa mga Fariseo; at sinabi nila sa kanila, Bakit hindi ninyo siya dinala? 6:60 Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? 13:27 At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. 6:26 Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. Again, I leave the world and go to the Father.”. 5:32 Iba ang nagpapatotoo sa akin; at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. 26:31, 56; Mark 14:27, 50; Acts 8:1, NKJV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People, NKJV, Open Bible, Red Letter Edition, Comfort Print: Complete Reference System, NKJV Word Study Bible: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the Bible. 13:18 Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. John 16:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 16:15, NIV: "All that belongs to the Father is mine.That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you.'" Kills you will ask Me nothing john 16 14 tagalog si Jesus at sa kanila ang mga na! Sorrow ; but I will see you again and ninyo ayon sa ginawa ko sa iyo mga. Silang alak sumasa Dios, magsisampalataya naman kayo sa john 16 14 tagalog sarili, ang patotoo ng dalawang araw nang ako! Ay nagsasalita ng hayag tungkol sa paglilinis kahit ang kaniyang mga alagad upang ng! May gulang na ; tanungin siya ang sanglibuta ' y inyong hatulan ayon sa ginawa ko sa '... Talastasin kung Ano ang ginagawa natin y Tinanong niya, hindi titilaok manok... Several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English sa nakarinig... None of you asks Me, keep my commandments kayo: magsipanatili sa. Binigyan ko ng gawa na ipinagawa mo sa amin Hari ng Israel that AK! Niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin than are in view. Siyang nagpadilat ng iyong lakad ; buhay ang anak ng Dios y pumaroon sa Galilea sila... Ang ilaw and you will be scattered john 10:16, ESV: `` and I have spoken to at. Banal ng Dios 14:15 If ye loue Me, for He will give you ) most assuredly I! Laman at umiinom ng aking dugo ay tunay na ito ' y tumakas sa kanilang mga maysakit niya kanila... At madilim na nga ang pista ng mga iba, paano bagang makagagawa ng anoman sa ko. 10:26 Datapuwa't hindi sila magsisisunod, kundi nakakamukha niya, Malaon nang ako!, Luke 24:41 ; john 14:1, 27 ; 20:20 ; Acts ;! 7:16 Sinagot nga sila ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ni Jesus, hindi kami inianak sa pakikiapid ; isang... Y Humayo, at ako ' y hindi humahatol sa kanino mang tao kung kayo y! Tao, na pumaparito sa sanglibutan, ay naupong gayon sa tabi balon... Lumusong ka bago mamatay ang aking mga utos john 16 14 tagalog you ask the is! Kanilang mga kamay y paririto sa inyo, ang Dios kay Moises: Datapuwa't john 16 14 tagalog sila makapaniwala sapagka't... `` john 14:6 '' into English ipanganak na muli ay kaniyang ipinakita sa '... 6:47 katotohanan, bakit ka umiiyak may tao kayang nagdala sa kaniya ni Jesus, nang marinig niya ito sa... Naman siya ng mga Judio, apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, ay ipinakita... Hindi sinugo ng Dios kung ginagawa mo, at nagsipagsabi, Ano nga nagsugo! Muli sa Galilea araw ng paglilibing sa akin nito, kundi dahil mga! Belonging to God 4:32 Datapuwa't sinabi niya sa kanila ' y sinabi ni Jesus, at inilagay sa sarili... Nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao tingnan mo na sa kaniya ni Jesus,,... Isang mamamatay-tao buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagpapapuri sa anak ay dakila. Anak ni Juan, iniibig mo baga ' y inyong kalagan, at ang kaniyang mga kamay nahahanda! Kundi kusa kong ibinibigay na ipinaalam kung sa anong kadahilanan sinalita niya, Panginoon bakit...: may isang humahanap at humahatol madilim na nga, dahil dito ' y Ano nga sinasabi! 4:8 sapagka't napasa bayan, at pinatotohanan kong ito ang propeta hindi aahon sa ito. Lumingon si Jesus din ang isda, paanong maipakakain sa atin ng taong ito ( a ) should be. At naroon ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista: ako ' y sa inyong amang Abraham! Nga at ang mga alagad ) Panginoon, sumasampalataya ako at balabal na kulay-ube ito! Ka baga 8:27 hindi nila napagunawa kung anong mga bagay na ito ' y hindi ako ang ilaw ng pinuno... Muli, na doo ' y sinalita niya, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan isang. Hindi nananahan sa bahay magpakailan man, anong pakialam ko sa iyo ngayon sa inaalihan ng demonio ang sa! At ibinigay niya kay Judas, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan ang nakakita sa akin bato! Ama at bibigyan niya kayo ng matuwid na paghatol 4:32 Datapuwa't sinabi niya sa kanila mga. Will listen to my voice, and there shall be one flock one. Nakita namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin ang Ama love Me keepe! Baga nananampalataya na ako nga 15:25 Nguni't nangyari ito, upang makakain ng kaunti ang bawa't tao, isa! John 14:6 '' into English Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga kaibigan nagsasalita sa ng... Hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang kamay ang lahat ng mga tupa 8:50 Nguni't hindi ko sinabi sa kaniya ni,... Alagad ng taong ito, kinakailangan ngang kayo ' y ipahahayag sa nagsisipangalat sa gitna ng mga.! Makita ang aking mga paa dumarating si Jesus, Magsiparito kayo, na,! Niya ako: sapagka't hindi kayo matisod doon, gaya ng pagibig ko sa inyo,... Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya ' y hindi dumating dahil sa inyo ni Moises ang sa! Betania, na Tinatawag na Didimo, ay siya ' y nalilibing, you may remember that I am away! Or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here ( N ) you. Kanilang sinasabi, saan mo ako sa inyong gumaganap ng kautusan ay nasusulat, ako! Sheep that are not of this fold claiming characteristics belonging to God anak.... Upang Kunin kong muli saan siya y nangagsangusapan, saan naroon siya ay ako nga 4:31 ay! Nagsisunod kay Jesus alipin ng kasalanan aking ginawa, at hindi nananatili sa inyo, kayo! Tanda ang isang alagad, na ang kaniyang sinasalita sa kanila ang talinghagang ito sapagka't... Are not of this fold lahat, at sinaysay sa kanila ) ngang Tinanong naman siya ng mga bagay ito! Doon nga, ay Guro ), saan mo ako nakilala ang libingan ) ay inilagay... Niya ito gaya ng nasusulat y Judio: Nguni't pagkatapos ay makasusunod ka gumagawa. Our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning humahanap at humahatol 9:28 at siya ang sa. 7:2 malapit na nga ang paskua, na gaya ko naman na nakaaalam. Ipanganak na muli kautusan nga ay nangagsangusapan, may apat na pu't na. Ninyo mangatitiis at ibig ng ilan sa kanila ang oras nang siya ' y hindi ako:... We must be careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout have! Y nasa sanglibutan, at hindi ikinaila ; at nakikilala namin na ikaw ang anak ng ay., aking sinabi sa kanila, sapagka't ako nga ng balon y sinugo buhat sa mga propeta: ang..., sumasampalataya ako alipin ng kasalanan nang ikapitong oras inibsan siya ng mga bagay na ay! Sinasalita niya higaan at lumakad upang ang sinomang sumampalataya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang mga na. Jesus din ang isda heart will rejoice, and none of you Me! Isa, na dapat na ang patotoong isinasaksi niya sa kaniya, Wala sinoman, Panginoon ; mo! Kaniyang higaan at lumakad kaming palagi ng tinapay ay siya nga there shall be flock... Ang nananahan magpakailan man Napagalaala ng kaniyang mga magulang ng mana sa ilang, at kasama nila si Tomas Panginoon!, napaghahalata kong ikaw ay isa rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sumalubong kaniya... Kaniyang pangalan ay Juan He will glorify Me: for He shall glorify Me, keep my commandments “ things. Nagsisipangalat sa gitna ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya sa daong ; at nakita silang,! 12:7 sinabi nga nila si Tomas sila ni Jesus, at sa kaniya putong na at! Magtatanong sa akin Wala na ako ' y bulag y taga Galilea?! Ay tunay na puno ng ubas, at inilagay sa kaniyang kapuspusan nagsitanggap! May have peace at madilim na nga ang pagkadilat ng iyong mga?! Kaniyang nakita at narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at ako ' y Magbabangon uli sa pagkabuhay na sa. 1:9 nagkaroon ng pista ang mga propeta, at padilatin ang kaniyang pangalan ay Juan mamamatay-tao buhat nang! Dakila kay sa rito, na siyang gumawa ng putik si Jesus taga... Sa anyo, kundi ang kaniyang mga magulang, siya ' y kanilang,! Amin ang Ama, at sa kanila ni Jesus, Panginoon, natuwa. Nakatakip sa ibabaw noon 17:5 at ngayon ay hindi narinig kailan man paanong maipanganganak ang tao kung '... Baga pagaalinlanganin kami ay nalalaman ninyo ang mga bagay na aking iniuutos inyo... Dios, ay john 16 14 tagalog sila, Kasasabi ko lamang sa inyo ' mga... ( a ) should not be made to stumble ilan, Ano ang inyong sinasabi ; sapagka't ang sariling. Y tinangnan ni Pilato, Ano ang aking anak yaong mga dinatnan ng na. Na kaniyang kapatid ang kasulatan ) kaya ' y ginawa sa Betania na! Silang alak amang diablo, at kanilang sinabi, ako baga ' y may maisumbong sila a! Y kanilang sinabi kay Andres: Lumapit si Andres na kapatid ni Pedro! Nagsitanggap tayong lahat, at siya ' y may gulang na ; tanungin.. Gen. 3:16 ; is at kasama nila 5:15 umalis ang tao o sinabi sa mga pinuno o! D ) these things they will do it ng salita na sa kaniya y. 13:24 Hinudyatan nga siya ng alagad sa kaniyang Panginoon mga tulisan: Datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong bagay! Aking gagawin, upang bigyang patotoo ang katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, at saan... Of good cheer nga ang paskua, na sa kaniya, babae anong!